สำนักงานอนุสาร อ.ส.ท.

กองบรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท.
กองวารสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
๑๖๐๐ ชั้น ๘ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
แผนที่
ฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์
โทรสาร

๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๘๖๒ - ๒๘๖๘
๐ ๒๒๕๓ ๗๔๕๗
osotho@tat.or.th
คลิกที่นี่
จัดจำหน่าย และสมาชิก
๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๐๑๑- ๒๐๑๕
๐ ๒๖๕๒ ๘๒๙๑